Skip links

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Collinet

Artikel 1. Al onze verkopen, leveringen, werken en prestaties worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden en zijn derhalve niet van toepassing op onze verkopen, leveringen, werken en prestaties, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons worden aanvaard. Ons stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Indien een bepaling van onze algemene voorwaarden wordt vernietigd (of nietig zou blijken) of voor niet geschreven moet worden gehouden, zal dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet aantasten.

Artikel 2. Onze offertes zijn, tenzij anders uitdrukkelijk bedongen, geheel vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de orderbevestiging door de klant, minstens na het verstrijken van een termijn van 24 uur vanaf de verzending van onze orderbevestiging zonder dat de klant binnen die termijn per mail opmerkingen of bezwaar heeft geformuleerd ten aanzien van onze orderbevestiging. Opdrachten opgenomen door ons personeel, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ons bedrijf daartoe kan verbinden.

De vermelde prijzen in de offerte of de orderbevestiging zijn van toepassing. Als de offerte of de orderbevestiging geen prijzen vermelden, gelden de effectieve prijzen die wij toepassen op het moment van de offerte of orderbevestiging.

Niettegenstaande het voorgaande hebben wij het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen om zo nodig een stijging van onze eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een kostenstijging door : (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van onze eigen leveranciers m.b.t. goederen die wij aan de klant moeten leveren, met inbegrip van een stijging van de personeelslasten; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkingsverzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben en die de uitvoering van de overeenkomst door ons bemoeilijken.

Artikel 3. De klant kan een bestelling of een opdracht slechts annuleren bij aangetekende brief en tot zolang de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties niet zijn aangevat en/of tot zolang de door ons te leveren of te gebruiken goederen nog niet zijn besteld of nog niet in productie zijn gegaan . Ingeval van annulering verbindt de klant zich ertoe binnen acht dagen na annulering een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de opdracht of de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. Eénmaal de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties zijn aangevat en/of de door ons te leveren of te gebruiken goederen zijn besteld of in productie zijn gegaan, kunnen wij geen enkele annulatie meer aanvaarden.

Artikel 4. De leverings- of uitvoeringstermijn in de offerte, de orderbevestiging of enig ander contractueel document is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter een inschatting en dus niet bindend voor ons. De klant erkent dat de naleving van die leverings- of uitvoeringstermijn afhangt van de tijdige ontvangst van de grondstoffen, goederen en diensten van onze leveranciers en van de noodzakelijke informatie van de klant. Derhalve hebben wij het recht om te allen tijde die leverings-of uitvoeringstermijn aan te passen zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding of welk danige compensatie ook.

Vertraging in de levering of de uitvoering kan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel, tenzij in geval van opzet of zware fout in onzen hoofde.

Elke vertraging in de uitvoering, waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant.

Wijzigingen in de bestelling of de opdracht door de klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn vervalt.

Artikel 5. De levering vindt plaats ofwel, bij vervoer van de goederen door of in opdracht van ons, bij de overhandiging van de goederen aan de klant op de contractueel afgesproken plaats van levering, ofwel, bij afhaling van de goederen door de klant, bij de inontvangstname van de goederen door de klant in onze magazijnen, meer bepaald ons magazijn waar de goederen die het voorwerp van de offerte of het order uitmaken, worden ter beschikking gesteld aan de klant

Vanaf voormelde levering zijn alle kosten (vervoer, verzekering…) en risico’s (waaronder het risico van verlies of tenietgaan) met betrekking tot de goederen volledig voor de klant.

Als wij er om welke reden ook niet in slagen om de goederen aan de klant te overhandigen op de contractueel afgesproken plaats van levering, hebben wij het recht om de goederen te leveren en de leveringsdocumenten naar eigen goeddunken te ondertekenen of de goederen op te slaan tot hun effectieve overhandiging, beide op risico en voor rekening van de klant, zonder dat wij hiervoor verder aansprakelijk kunnen worden gesteld.. In ieder geval wordt het risico van schade aan of verlies van onze goederen aan de klant overgedragen op het moment dat de levering had moeten plaatsvinden.

Artikel 6. De klant moet de goederen bij levering en de werken bij uitvoering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. Elk zichtbaar gebrek of elke niet-overeenstemming (niet-conformiteit) tussen het door de klant bestelde en het door ons geleverde goed of uitgevoerde werk, moet bij de levering of ten laatste 5 werkdagen na de levering, per aangetekende brief, aan ons worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de vastgestelde problemen.. Indien de klant zichtbare gebreken of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, aanvaardt hij het geleverde goed of uitgevoerde werk en kan hij ons niet meer aanspreken voor deze gebreken of deze niet-conformiteit.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurschakeringen op de geleverde goederen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord worden wij niet geacht kennis te hebben van de specifieke, van het gewoonlijk gebruik afwijkende toepassing die de klant van de geleverde goederen zal maken en derhalve kunnen wij hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde goederen maakt.

Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering. Bovendien moeten verborgen gebreken op straffe van verval van vordering, binnen de 10 werkdagen na het ontdekken van het gebrek door professionele klanten worden gemeld. Consumenten of particuliere klanten beschikken over een termijn van 2 maanden na de ontdekking om het gebrek te melden. Elke klacht moet gebeuren door middel van een aangetekende brief. Tenslotte kan geen rechtsvordering wegens verborgen gebreken tegen ons worden ingesteld dan binnen het jaar na het ontdekken van het gebrek.

Wij kunnen evenwel onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de kleurechtheid van de door ons geleverde goederen, nu kleurafwijkingen in de tijd steeds mogelijk zijn.

Vrijwaring voor verborgen gebreken geldt enkel ten voordele van de oorspronkelijke koper of opdrachtgever en is derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 7. De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis.

In ieder geval kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van bedrog of zware tekortkoming aan één van de essentiële verplichtingen door onszelf of één van onze uitvoeringsagenten.

Bovendien kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden, noch voor alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld reddingskosten, saneringskosten, aantasting van reputatie en imago, bijkomende personeelskosten, verlies van cliënteel, winstderving, financieel en commercieel verlies, dervingschade, bedrijfsstilstand,…..Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is of minstens mede het gevolg is van het feit dat de klant de door ons geleverde goederen niet heeft geplaatst of geïnstalleerd conform de plaatsingsvoorschriften van ons of onze leveranciers, of schade die het gevolg is of minstens mede het gevolg is van het feit de klant de door ons geleverde goederen niet heeft gebruikt of toegepast conform de gebruiksvoorschriften van ons of onze leveranciers. Tenslotte kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andere goederen dan diegene die door ons werden geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst en evenmin voor schade die noodzakelijk moet worden toegebracht aan dergelijke andere goederen, producten of werken in het kader van het herstel of de vervanging van desgevallend door ons geleverde gebrekkige goederen. Ook voor schade te wijten aan door ons geleverde goederen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden indien deze schade mede wordt veroorzaakt door een fout van de klant of indien deze schade opzettelijk wordt veroorzaakt door de klant.

Onze aansprakelijkheid is hoe dan ook steeds en onherroepelijk beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst of meer in het bijzonder de waarde van de door ons geleverde goederen of van de door ons uitgevoerde werken of geleverde prestaties, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de nodige vervangende leveringen of vervangende werken uit te voeren ofwel de waarde ervan te vergoeden.

In ieder geval zal onze aansprakelijkheid voor leveringen van goederen die wij zelf aankopen bij onze leveranciers beperkt zijn tot de eventuele aansprakelijkheid van die leveranciers zelf. Bovendien kunnen wij voor dergelijke leveringen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wanneer de eventuele aansprakelijkheid van de leverancier zelf om welke reden ook niet (meer) kan worden ingeroepen (zoals bijv. bij faillissement van de leverancier).

In het kader van offerteaanvragen voeren wij op basis van door de klant aangebrachte technische informatie soms technische berekeningen uit die noodzakelijk zijn om in het kader van de offerte tot een correcte productkeuze te komen. Deze berekeningen kaderen volledig in het opstellen van een offerte, zijn louter informatief en zonder enige garantie en gebeuren onder voorbehoud van nazicht en goedkeuring door de interne studiedienst of het externe studiebureau van de klant. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant niet alleen de juistheid van deze berekeningen en de daarop gesteunde productkeuze maar doet de klant tevens definitief en onherroepelijk afstand van elke mogelijke claim, in rechte of daarbuiten, lastens ons wegens onnauwkeurigheden in voormelde berekeningen en/of productkeuze en alle mogelijke schade ten gevolge daarvan.

Artikel 8. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst met de klant voortvloeien, blijven de geleverde goederen, zelfs bij vermenging, verwerking, incorporatie of doorverkoop ons, op risico van de klant, in eigendom toebehoren, en kunnen ze derhalve in geval van niet of niet-tijdige betaling door ons worden teruggevorderd en teruggenomen zonder enige formaliteit.

Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen aan de klant overgedragen vanaf de levering zoals bepaald in art. 5.

Artikel 9. Alle facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, contant betaalbaar, en dit door overschrijving op onze bankrekening

Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest opbrengen aan de rentevoet zoals die bepaald wordt in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10,0%, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een maximum van 3.000,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wij hebben eveneens het recht om de uitvoering van een bestelling of een opdracht op te schorten zolang de klant niet voldaan heeft aan al zijn betalingsverplichtingen in het kader van de betrokken overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen, zelfs indien de klant werd toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie of enige gelijkaardige procedure

Artikel 10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant ten nadele van de klant wordt ontbonden, verbindt de klant zich er toe om binnen 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 40 % van de waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt dan het forfaitair bepaalde bedrag.

Artikel 11. In geval van overmacht van onze zijde of van één van de leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerde maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, faillissement van een leverancier , te late levering door een leverancier, staking bij een leverancier, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden verwacht.

Artikel 12. De overeenkomsten worden gesloten te Luik en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Luik, afdeling Luik, of van de Rechtbank van Eerste Aanleg Luik, afdeling Luik, of van het Vredegerecht te Herstal, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de klant.

Artikel 13. Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de klant ons de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en deze te verwerken. Zoals voorzien in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking van de persoonsgegevens, is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern, commercieel en marketinggebruik. Zij mogen meegedeeld worden aan andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons zijn verbonden voor commerciële prospecti. Als de klant zulks niet wenst, kan hij daarvoor een gewone brief schrijven aan ons met vermelding van zijn naam, adres en klantnummer.

 

TERMS AND CONDITIONS

Article 1. All our sales, supplies, work and activities are governed exclusively by the following general terms and conditions. Different or opposing conditions issued by the customer will be considered not to exist and therefore do not apply to our sales, supplies, work and activities, unless we have expressly accepted them in writing. Under no circumstances can an absence of response on our part be interpreted as an acceptance of other conditions.

Deviations from our general terms and conditions are only valid if we have expressly accepted them in writing.

If a clause in our general terms and conditions is declared void (or proven to be void) or must be considered not to exist, this will not affect the validity of the rest of the contract.

Article 2. Unless explicitly stipulated otherwise, our quotations are entirely non-binding. The contract shall only arise after the customer has signed the order confirmation, and at the earliest after the expiry of a period of 24 hours from the dispatch of our order confirmation, without the customer having expressed comments or objections with regard to our order confirmation by e-mail within this period. Orders noted by our staff are only valid after written confirmation from an authorised person who is competent to bind the company.

The prices stated in the quotation or order confirmation apply. If the quotation or order confirmation does not state any prices, the effective prices that we apply at the time of the quotation or order confirmation shall apply.

Notwithstanding the above, we retain the right to adjust our prices at any time, in order to compensate for increases in our own costs where necessary, including but not limited to increases in costs due to: (i) an increase in the price of the raw materials, goods or services required to produce the goods or an increase in the price charged by our own suppliers for goods that we are supposed to supply to the customer, including an increase in staffing costs; (ii) changes to the type, design, packaging, sending and delivery methods or other specifications with reference to the goods in the quotation or order confirmation; (iii) deficiencies of volume and (iv) unexpected events that we cannot reasonably control, which make it more difficult for us to fulfil the contract.

Article 3. The customer may only cancel an order or assignment by registered letter, as long as we have not yet begun preparations for the work we have to do or activities we have to supply, and/or until the goods to be used or supplied by us have been ordered or production of them has begun. In the event of cancellation, the customer is obliged to pay compensation for cancellation, budgeted at a fixed rate of 20% of the total amount for the assignment or order, on the understanding that we may prove real damage by all legal means if this amount is higher. Once preparations for the work we have to do or activities we have to supply have begun, and/or the goods to be used or supplied by us have been ordered or production of them has begun, we can no longer accept any cancellation whatsoever.

Article 4. The supply or delivery period in the quotation, order confirmation or any other contractual document is, unless explicitly agreed otherwise, merely an estimate and therefore we are not bound by it. The customer acknowledges that adherence to that supply or delivery period depends on timely receipt of the raw materials, goods and services from our suppliers and of the necessary information from the customer. For this reason, we have the right to adjust the supply or delivery period at any time without this giving the customer the right to any payment of damages or any compensation whatsoever.

Delays to the supply or fulfilment can never give rise to fines for delays, compensation for damage or cancellation of the contract to our detriment, except in the event of deliberate or serious fault on our behalf.

However, the customer will be informed as soon as possible of any delays to fulfilment that may come to our attention.

Changes to the order or assignment made by the customer automatically lead to the elapse of the stated expected delivery or fulfilment time.

Article 5. The supply takes place either, in the case of goods transported by us or on our behalf, upon handing over the goods to the customer at the place of supply agreed in the contract, or, in the case of goods collected by the customer, upon receipt of the goods by the customer at our warehouses, more specifically our warehouse where the goods that constitute the subject of the quotation or order are made available to the customer.

From the aforementioned supply onwards, all costs (transport, insurance etc.) and risks (including the risk of loss or destruction) pertaining to the goods are to be borne entirely by the customer.

If we do not succeed, for whatever reason, in handing over the goods to the customer at the place of supply agreed in the contract, we have the right to supply the goods and sign the delivery documents as we see fit, or store the goods until they are effectively handed over, in both cases at the customers’ risk and at their expense, without the possibility of holding us liable for this to any further extent. Conversely, the risk of damage to our goods or the loss of these goods is transferred to the customer at the time when the supply should have taken place.

Article 6. The customer must immediately carry out normal, attentive scrutiny when the goods are supplied or the work is done. Any visible defect or non-compliance (non-conformity) between what the customer ordered and the goods supplied or the work done must be reported to us at the time of supply or, at the latest, five working days after the supply, by registered letter, with a clear description of the problems found. If the customer fails to report visible defects or non-conformity (or fails to do so on time), they accept the goods supplied or work done and can no longer approach us with respect to these defects or this non-conformity.

However, we cannot be held liable for any colour variations in the goods supplied.

Unless explicitly agreed otherwise, we are not considered to be aware of the specific use, deviating from customary use, to which the customer will put the goods supplied, and thus we cannot be held liable for this either. The customer alone is liable for the specific use to which they put the goods supplied.

We provide a guarantee against hidden defects for a period of two years from the supply onwards. Moreover, hidden defects must be reported by professional customers within 10 working days of discovery of the defect, on pain of forfeiture. Consumers or private customers have a period of two months after discovery to report the defect. Any complaint must be made by registered letter. Finally, no judicial proceedings due to hidden defects can be brought against us except within the year following that in which the defect is discovered.

However, we cannot be held liable under any circumstances for the colour fastness of the goods we have supplied, since changes in colour are always possible over time.

The guarantee against hidden defects only applies to the benefit of the original buyer or principal and is therefore not transferable.

Article 7. The liability that we may incur as a result of the failure to meet an obligation in the context of the contracts we have signed is the result of an obligation to perform to the best of our abilities.

In any case, we can only be held liable in the event of fraud or serious shortcomings in one of the essential obligations resting upon ourselves or one of our agents.

Moreover, we cannot bear any liability for damage that the customer may suffer as the result of demands or claims from third parties, nor for any possible indirect damage that the customer may suffer as the result of the failure to comply with the contract, such as, for example, rescue costs, decontamination costs, damage to reputation and image, extra staff costs, loss of customers, loss of profits, financial and commercial loss, damage due to loss of income, interruption of business etc. Neither can we be held liable for damage that is the result, or at least partly the result, of the fact that the customer has not assembled or installed the goods we have supplied in accordance with our assembly instructions or those of our suppliers, or damage that is the result, or at least partly the result, of the fact that the customer has not used or applied the goods we have supplied in accordance with our instructions for use or those of our suppliers. Finally, we cannot be held liable for damage to goods other than those supplied by us in implementation of the contract concerned, nor for damage that must necessarily be done to such other goods, products or work in order to repair or replace any faulty goods that we may have supplied. Neither can we be held liable for damage that is due to the goods we have supplied if this damage is also partly caused by an error on the part of the customer or if this damage is deliberately caused by the customer.

Nonetheless, our liability is always and irrevocably limited, as a maximum, to the value of the contract in question, or more specifically the value of the goods supplied by us or the work done or activities provided by us, excluding VAT and costs, whereby we always retain the right either to make the necessary replacement supplies or do the necessary replacement work, or to compensate the value of the supply.

In any event, our liability for supplies of goods that we ourselves purchase from our suppliers is limited to any liability on the part of those suppliers themselves. Moreover, we cannot be held liable in any way for such suppliers if the possible liability of those suppliers cannot or can no longer be invoked for any reason whatsoever (e.g. bankruptcy of the supplier).

In the context of quotation requests, we sometimes make technical calculations on the basis of the technical data provided by the customer that are necessary to be able to make the correct choice of product in the context of the quotation. These calculations take place entirely within the context of issuing a quotation, are purely informative and without any guarantee. They are made subject to checking and approval by the internal research department or the customer’s external research bureau. By placing the order, the customer acknowledges not only the accuracy of these calculations and the product choice supported by them, but also definitively and irrevocably waives any possible claim upon us, in or out of court, based on inaccuracies in the aforesaid calculations and/or choice of product and all possible damage resulting from them.

Article 8. Until payment has been made in full of all amounts receivable for us that arise from the contract with the customer, the goods supplied remain our property, even when mixed, processed, incorporated or sold on, at the customer’s risk, and therefore we can demand their return and repossess them without any formality in the event of non-payment or late payment.

Notwithstanding this explicit retention of property, all the risks associated with the goods are transferred to the customer upon their supply, as stipulated in art. 5.

Article 9. Unless explicitly agreed otherwise, all invoices are payable in cash, by transfer to our bank account.

Any invoice that has not been paid or not paid in full by its expiry date shall legally incur negligence interest at the rates applicable in accordance of article 5 of the Belgian law of 2 august 2002 on combating payment delays in commercial transactions , without prior notification, and shall do so from the expiry date of the invoice until the day on which it is paid in full.

In the event of full or partial non-payment of the invoice by the expiry date, without serious cause, the balance of debt shall legally be increased by 10.0%, without prior notification, by way of a fixed-rate compensation, to a maximum of € 3,000.00, even if grace periods are granted.

The non-payment of any one invoice by the expiry date shall make the outstanding balance of all other invoices, even those that have not reached their expiry date, immediately due by law.

We also have the right to suspend an order or assignment for as long as the customer has not met all its payment obligations in the context of the contract concerned or any other contract between the parties, even if the customer has been admitted to the judicial reorganisation procedure or any similar procedure.

Article 10. We retain the right to consider the contract with the customer legally cancelled without prior notification, to the customer’s disadvantage, in the event of bankruptcy, judicial reorganisation, deferment of payment, evident incapacity on the part of the customer or any change whatsoever to the customer’s legal form.

In the event of the customer’s failure to observe its payment obligations towards us, we retain the right, firstly, to postpone further fulfilment of that specific contract or any other contract with the customer until all arrears have been paid in full by the client, and secondly, to consider the contract legally cancelled to the customer’s disadvantage, without prior notification.

In all cases where the contract with the customer is cancelled to the customer’s disadvantage, the customer is obliged to pay compensation for cancellation within 8 days, budgeted at a fixed rate of 40% of the value of the contract in question, on the understanding that we may prove real damage by all legal means if this amount is higher than the amount determined by the fixed rate.

Article 11. In the event of force majeure affecting us or one of the suppliers, the fulfilment of the contract will be suspended for as long as the circumstances of force majeure make fulfilment impossible for us, notwithstanding our right to cancel the contract without court intervention.

Force majeure does not give the customer the right to cancellation, compensation for damage or termination.

Force majeure is understood to mean, among other things, war, the threat of war and uprisings, terrorist threats, obstructive measures by domestic and foreign governments, fire, strikes, machine damage, bankruptcy on the part of a supplier, late delivery by a supplier, strikes at a supplier’s business, lack of staff, traffic blockages, lack of transportation, floods, lock-outs, sabotage and in general all unforeseen circumstances, whether domestically or abroad, as a result of which compliance with the contract can no longer reasonably be expected of us.

Article 12. The contracts are signed in Liège and are exclusively subject to Belgian law.

All disputes that might arise from the interpretation or fulfilment of the contract come under the exclusive territorial jurisdiction of the Commercial Court of Liège, Liège section, or the Court of First Instance of Liège, Liège section, or the Peace Court of Herstal, unless we elect to bring the dispute before the court where the customer is resident or has its establishment.

Article 13. In accordance with the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy with respect to the processing of personal data, the customer gives us their unambiguous consent to include all the personal data we have obtained in a file and to process it. As provided by the law on the protection of privacy with respect to the processing of personal data, this file is indicated by the Committee for the Protection of Privacy. The personal data thus provided is intended exclusively for internal, commercial and marketing purposes. It may be shared with other businesses that are directly or indirectly connected to us for commercial prospects. If the customer does not wish this to happen, they can address an ordinary letter to us, stating their name, address and customer number.