Skip links

Legal disclaimer

Legal disclaimer Collinet

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Collinet Assainissement sa, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9041 Gent, Antwerpsesteenweg 1068 – 1068, ondernemingsnummer 0432.172.909. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en policies.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus ook niet als een persoonlijk professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds de klantendienst van Collinet Assainissement sa (telefoonnummer: 04/256.56.10 – e-mailadres: info@collinet.eu) raadplegen. Collinet Assainissement sa levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Prijzen, maten en afbeeldingen gelden onder voorbehoud van vergissingen, zet- en drukfouten. Collinet Assainissement sa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Collinet Assainissement sa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit ontstaat. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de klantendienst van Collinet Assainissement sa (telefoonnummer 04/256.56.10 – e-mailadres: info@collinet.eu) contacteren. Collinet Assainissement sa biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Collinet Assainissement sa behoudt zich het recht voor de aangeboden toegang tot de website op ieder ogenblik te beperken of zelfs af te sluiten, zonder dat zij hiervoor enige verantwoording moet geven.

Informatie van derden, producten en diensten
De website kan links of hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links of hyperlinks naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Deze informatie is door Collinet Assainissement sa niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Collinet Assainissement sa kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade, directe of indirecte, door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, tekst en beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Collinet Assainissement sa of rechthoudende derden. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van nv Collinet Assainissement sa over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collinet Assainissement sa.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Collinet Assainissement sa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. deze website. O.a. aanvaardt Collinet Assainissement sa geen enkele aansprakelijkheid wat betreft:

  • de defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Collinet Assainissement sa wordt gezonden of aan u wordt gezonden;
  • de werking of onbeschikbaarheid van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • het verlies van gegevens;
  • downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of;
  • aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Collinet Assainissement sa.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (incl. deze disclaimer, privacy policy, voorwaarden) worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Luik.

Wijzigingen
Collinet Assainissement sa behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, incl. de tekst van deze disclaimer, privacy policy, voorwaarden ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer, privacy policy en voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.